Bjørn har bakgrunn frå privat næringsliv og han har brei erfaring frå omstilling og endringsleiing. I over 25 år har han vore oppteken av å nytta moglegheitene som det digitale skiftet for å forbetra tenestetilbodet. Bjørn har leidd fleire digitaliseringsprosjekt både som prosjekteigar og prosjektleiar.

LinkedIn-profil til Bjørn Wigdel