Om Ryfylke IKS

Føremål

Ryfylke IKS er eit selskap som har som formål å styrkja Ryfylkeregionen gjennom større grad av interkommunalt samarbeid mellom Ryfylkekommunane Suldal, Hjelmeland, Strand, Sauda og Sandnes.

Føremålet med selskapet er å drive regionalt utviklingsarbeid på vegne av deltakarkommunane. Ryfylke IKS skal bidra til økt samhandling, attraktivitet og verdiskaping i regionen.

Oppgåver

  • Jobbe for å skape fleire arbeidsplassar og eit breiare næringsgrunnlag i Ryfylke
  • Hjelpa kommunane med å utvikle næringar og analysere potensialet innan områda havbruk, landbruk, turisme, råstoff-teknologi og energikrevjande industri
  • Støtte kommunane i undersøkingar, vurderingar og analysar knytt til infrastruktur som telekommunikasjon, vegar og straumforsyning
  • Delta i regionale prosjekter som koordinator, initiativtakar og prosjektleiar
  • Kontinuerleg kartleggje og analysere kompetanseprofilen og kompetansebehova i Ryfylke
  • Vera sekretariat og ha forvaltningsansvar for Ryfylkefondet
  • Vera sekretariat for Ryfylkerådet
  • Bidra til eit berekraftig samfunn i samsvar med FNs berekraftsmål

Ryfylkerådet

Ryfylkerådet interkommunale politiske råd består av ordførarane og rådmennene i eigarkommunane og er Ryfylke IKS sine operative eigarar.

Ryfylkerådet

Administrasjonen

Administrasjonen i Ryfylke IKS har ansvar for å førebu saker til behandling til Ryfylkerådet. Sakspapira blir sende ut ca 7 dagar før dei respektive møta. Protokollar og referat ligg under Ryfylkerådet.

Administrasjonen

Einar Schibevaag

Rådgivar

Nina Fjellskaalnes

Rådgivar

Agnes Therese Nese

Prosjektmedarbeidar / sjukepleiar

Ketil Barkved

Regionsutviklar (i permisjon)

Anne Langeland Bratthammer

Prosjektmedarbeidar

Om Kommunane i Ryfylke

Sauda kommune

Til nettstad

Suldal kommune

Til nettstad

Hjelmeland kommune

Til nettstad

Strand kommune

Til nettstad

Sandnes kommune

Til nettstad

Styret

Oppgåver

Styret har ansvaret for å sikre at selskapet driv forsvarleg og fører tilsyn med dagleg leiar.

Styreleiar: Kristoffer Amdal – kristoffer.amdal@ryfylkeiks.no
Nestleiar: Nina Othilie Høiland
Styremedlem: Eirik Daniel Fatnes
Varamedlem: Gaute Hauge
Varamedlem: Laila Steine

Styret i Ryfylke IKS skal vera samansett av 3 personar med 2 varamedlemer. Styret vert valt av Ryfylkerådet for 2 år om gongen.

 

Kontakt oss

Administrasjonen har kontorlokaler i Sande Næringsbygg på Hjelmeland.

Besøksadresse

Ryfylke IKS
Ryfylkevegen 70
4130 Hjelmeland